Khu Công Nghiệp Đất Đỏ 2

KCN Đất Đỏ II (mở rộng của KCN Đất Đỏ I – huyện Đất Đỏ), diện tích 1.000 ha;

Trả lời