• Pleiku là thành phố lớn thứ 3 Tây nguyên, đóng quan trò quan trọng nhất ở khu vực Bắc Tây Nguyên. Trong những năm gần đây không chỉ phát triển về công nghiệp hay du lịch, hoạt động bất động sản cũng đang dần hình thành mạnh mẽ. Hôm nay tôi xin được giới thiệu...

    Xem chi tiết