• Chợ huyện tại các tỉnh thành trong cả nước là nơi có mật độ dân số cao nhất vùng, nơi người dân buôn bán trao đổi hàng hóa, nơi có cơ sở hạ tầng phát triển và các dịch vụ thu hút người dân cho huyện nhà. Trong diễn biến về tình hình bất động...

    Xem chi tiết